Ahnentafel: Ludwig VII. Frankreich, v. + 5 Generationen 17 Personen
20  2063486 Frankreich, v.
Ludwig VII.

* 1120  † 19.09.1180
oo 3/1 13.11.1160
links
21  4126972 Frankreich, v.
Ludwig VI.

* 1081  † 01.08.1137
oo 2/1 1115
22  8253944  = 33013978 Frankreich, v.
Philipp I.

* 1053  † 29.07.1108
oo 1071
22  8253945  = 33013979 Holland, v.
Berta

* um 1055  † 1093
21  4126973 Maurienne, v.
Adelheid

* um 1092  † 18.11.1154
22  8253946 Maurienne, v.
Humbert II.

* ...  † 18.09.1103
oo 1090
23  16507892 Maurienne, v.
Amadeus II.

* ...  † 26.01.1080
oo nach 1065
24  33015784  = 31720318 Savoyen, v.
Otto

* um 1020  † 22.05.1060
oo 1/3 um 1046
24  33015785  = 63440435 Turin, v.
Adelheid

* um 1015  † 19.12.1091
23  16507893 Genf, v.
Johanna

* ...
24  33015786 Genf, v.
Gerold

* ...  † nach 1061
oo ...
25  66031572  = 31720314 Egisheim, v.
Gerhard

* um 985  † 1038
oo um 1010
rechts
25  66031573  = 31720315 Genf, v.
Bertha

* um 990
rechts
24  33015787 NN
Gisela

* ...  † vor 1060
22  8253947 Burgund, v.
Gisela

* um 1070  † nach 1133
23  16507894  = 33014798 Burgund, v.
Wilhelm II.

* ...  † 11.11.1087
oo ...
23  16507895  = 33014799 Longwy, v.
Stephanie

* ...  † nach 1092
23  16507888 
23  16507889 
23  16507890 
23  16507891 
24  33015776 
24  33015777 
24  33015778 
24  33015779 
24  33015780 
24  33015781 
24  33015782 
24  33015783 
24  33015788 
24  33015789 
24  33015790 
24  33015791 
25  66031552 
25  66031553 
25  66031554 
25  66031555 
25  66031556 
25  66031557 
25  66031558 
25  66031559 
25  66031560 
25  66031561 
25  66031562 
25  66031563 
25  66031564 
25  66031565 
25  66031566 
25  66031567 
25  66031568 
25  66031569 
25  66031570 
25  66031571 
25  66031574 
25  66031575 
25  66031576 
25  66031577 
25  66031578 
25  66031579 
25  66031580 
25  66031581 
25  66031582 
25  66031583 

Wolfgang Trogus

Stand: 26.01.2009 15:07:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 8.0.03.X.175

Gehe zu StartSeite